A1. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PRIN ACTIVITĂȚI DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, EVALUARE A STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PREVĂZUTE ÎN CURRICULUM-UL OBLIGATORIU PENTRU 185 DE ELEVI

Subactivități

PRACTICA TA!

SA.1.1. Selecția și recrutarea a 185 de persoane GT Elevi ISCED 2-3 pentru calificări de nivel 3 și 4, din care minim 30 % elevi roma și din mediul rural, identificarea nevoilor specifice de pregătire practică și organizarea GT.

SA.1.2. Realizarea unui studiu/analiză locală privind oferta calificărilor și absorbția ocupațională pentru persoane din GT Elevi de nivel ISCED 2 și calificari de nivel 3.

SA.1.3. Identificarea și evaluarea condițiilor existente în vederea creării de medii de practică prin semnarea cu potențiali angajatori a contractelor cadru de colaborare și a convențiilor de practică.

SA.1.4. Elaborarea, multiplicarea și distribuirea materialelor suport pentru desfășurarea activității în stagii de pregătire practică pentru 185 de persoane din GT, inclusiv materiale pentru promovarea ”Egalității de șanse în formarea profesională” și ”Non-discriminare pe piața muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile – din mediul rural și de etnie romă”.

SA.1.5. Organizarea metodologică și derularea de programe de stagii practice la minim 6 agenți economici pentru 185 de persoane din GT Elevi ISCED 2-3, nivel de calificare 3 și 4.

SA.1.6. Derularea unui concurs de evaluare stagii de practică (în 2 ediții, pentru membrii GT eligibil elevi, pe calificări 2 și calificări 3), inclusiv cu promovarea temei dezvoltării durabile

SA.1.7. Acordarea de subvenții / burse / premii pentru persoane din GT, Elevi ISCED 2-3 care au urmat programe de stagii de practică, conform procedurilor interne, pentru implementarea unor metode inovative de combatere a discriminării și prevenire a abandonului școlar.

A2. FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE ÎN FORMARE PROFESIONALĂ ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ PENTRU 185 DE ELEVI DIN GT, ORGANIZAREA METODOLOGICĂ ȘI A PARTENERIATELOR, INCLUSIV PENTRU ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE

SA.2.1. Realizarea unui microstudiu local/regional cu privire la nevoile pieței muncii, cu accent pe ocupațiile ce contribuie la  îmbunătățirea accesibilității la locurile de muncă.

SA.2.2. Evaluarea nevoilor de orientare în carieră pentru 185 persoane din GT în vederea continuării programelor de educație sau de formare profesională.

SA.2.3. Recrutarea, selecția membrilor GT și organizarea grupelor persoanelor din GT eligibil în funcție de nevoile de consiliere în formare profesională pentru calificări de nivel 3 și 4, cu privire la angajare sau continuare formare.

SA.2.4. Furnizarea unui pachet de servicii specializate de orientare în carieră și consiliere profesională axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii pentru 185 elevi din GT eligibil, conform prevederilor metodologiei, inclusiv cu elaborarea și diseminarea de materiale specifice egalității de șanse și non-discriminării pe piața muncii.

SA.2.5. Instruirea persoanelor din GT prin întocmirea planului de consiliere în carieră în ceea ce privește metodele și tehnicile de căutare a unui loc de muncă şi prezentarea la interviuri, pentru 185 de persoane membri GT.

SA.2.6. Elaborarea și implementarea a 8 acțiuni de inovare socială pentru persoanele vulnerabile (elevi din GT inclusiv de etnie roma și din mediul rural) aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră, pentru creșterea încrederii de sine, cu promovarea egalității de șanse și a non-discriminării.

SA.2.7. Implementarea de soluții inteligente pentru informare și orientare profesională pentru membrii GT eligibil, cu acces public, prin îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv dezvoltarea de proiecte integrate cum ar fi laboratoare, ateliere, la nivelul unităților de învățământ pentru dobândirea competențelor practice și de stimulare a resursei umane.

Subactivități

a2

A3 - REALIZAREA DE CAMPANII ZONALE DE INFORMARE PENTRU DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR PENTRU MINIM 20% STAGII DE PRACTICĂ ÎN SECTOARE CU POTENȚIAL COMPETITIV CF. SNC ȘI SNCDI, CU ENTITĂȚI /OCUPAȚII DIN DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ȘI PENTRU CREŞTEREA CONŞTIENTIZĂRII GRUPULUI ŢINTĂ PE TEMA EGALITĂȚII DE ȘANSE, A DREPTURILOR EGALE PE PIAȚA MUNCII ȘI A IMPORTANŢEI DEZVOLTĂRII DURABILE

Subactivități

SA.3.1. Identificarea potențialilor parteneri de practică prin intermediul unui studiu/analiză locală, realizarea unei analize privind piața muncii pentru încheierea parteneriatelor multianuale pentru activități de învățare la locul de muncă și a activităților de multiplicare a convențiilor / contractelor cadru pentru noi stagii de practică în vederea validării de noi calificări.

SA.3.2. Desfăşurarea unei campanii locale de informare, pe 2 teme, pentru elevi: ”Învățarea la locul de muncă” și ”Sectoare economice cu potențial competitiv”, inclusiv cu teme secundare și obiective orizontale.

SA.3.3. Organizarea a 3 seminarii de informare şi diseminare regionale cu privire la orientarea elevilor spre domenii inteligente și conștientizarea temelor secundare și a obiectivelor orizontale – ”Egalitatea de șanse în construirea carierei”, ”Dreptul la munca și pregătirea profesională”, ”Mobilitatea pe piața muncii și dezvoltarea durabilă”.

SA.3.4. Asigurarea măsurilor de sustenabilitate și diseminare, inclusiv la nivel regional, a parteneriatelor în domenii de specializare inteligentă și organizarea a 4 Excursii tematice cu promovarea temelor secundare FSE si a obiectivelor orizontale, cu transfer de know-how inovativ pentru strategii și metode interactive pentru organizarea de stagii de practică, internship/traineeship, pentru grupuri vulnerabile.

SA.3.5. Organizarea a minim 2 activități de stagii de practică pentru elevi la entități/operatori economici cu coduri CAEN din Anexa nr. 5 a Ghidului specific, în domenii de specializare inteligentă.

A4. ACTIVITĂȚI DE DIVERSIFICARE A METODELOR DE ÎNVĂȚARE PRACTICĂ ȘI DE SPRIJIN A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ

SA.4.1. Elaborarea și operaționalizarea metodologiei pentru înființarea a 2 Întreprinderi simulate și 3 firme de exercițiu ca activități inovative de facilitare a practicii precum și diseminarea acestora în rândul membrilor GT eligibil.

SA.4.2. Identificarea și selectarea membrilor GT (20 Elevi), organizarea, funcționarea și evaluarea întreprinderilor simulate.

SA.4.3. Identificarea și selectarea membrilor GT (30 elevi), organizarea și funcționarea și evaluarea firmelor de exercițiu.

SA.4.4. Activităţi de orientare și dezvoltare a carierei care permit o decizie informată a 185 de elevi  privind forme de învățare la locul de muncă, inclusiv prin activitati de tip internship/traineeship și schimburi de experiență/vizite la angajatori privind stagiile de practică.

SA.4.5. Organizarea și desfășurarea de acțiuni pentru dezvoltarea competențelor, inclusiv a celor TIC, privind continuarea studiilor.

Subactivități